Terviseedendus

Tervise edendamine lasteaias

Lapsi ümbritsevate täiskasvanute üheks suurimaks väljakutseks ja vastutuseks on olla märkaja, hoolija ning vormija. See nõuab pidevaid otsinguid, muutumist ja õppimist. Ülitähtis on vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond, milles laps igapäevaselt kasvab ning areneb – kodu, lasteaed, kogukond. Laste tervise edendamine on seotud kogu ühiskonnaeluga.
Peamised tegutsemispõhimõtted ja/või tegevusvaldkonnad väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu toetamisel on:

 • lapse arengu stimuleerimine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse;
 • eale sobiva ja tervisliku, sh mitmekesise, tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine;
 • tervislike toitumis- jm harjumuste kujundamine;
 • igakülgse kehalise tegevuse soodustamine;
 • turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond);
 • isikliku hügieeni edendamine ja hambahaiguste ennetamine;
 • vigastuste ennetamine
 • vaimse tervise edendamine ja probleemide varajane märkamine;
 • passiivse suitsetamise vältimine;
 • laste hooletusse jätmise ja väärkohtlemise ennetamine;
 • nakkushaiguste ennetamine, varajane avastamine ja ravi;
 • arengu- ja käitumishäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon;
 • tervisehäirete varajane avastamine, ravi ja rehabilitatsioon.

Eelkooli- ja kooliiga on inimese arenemises ja kujunemises olulised etapid, tervis aga selle edukuse eelduseks. Väike- ja eelkooliealiste laste tervisliku arengu oluliseks toetajaks ja edendajaks lastevanemate kõrval on lasteasutuse personal, kuna laps viibib lasteaia keskkonnas suurema osa oma päevast.

Lasteasutus saab edastada põhilisi terviseväärtusi ja arendada laste sotsiaalseid oskusi, olles tervisliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna mudeliks kodu kõrval.Ühelt poolt on haridusasutustel seadusandlusest tulenevad kohustused, teiselt poolt head võimalused laste tervise edendamiseks, riskikäitumise ja haiguste ennetamiseks.

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas.Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult.