Lapse arengu hindamine

Lapse arengu hindamise põhimõtted 

 • Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, arengu toetamiseks ja õppe-ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga;
 • Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist;
 • Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused;
 • Lapse arengut hinnatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

Lapse arengu analüüsimise meetodid

 • Lapse tööde kogumine ja nende seast vähemalt kord kvartalis koos lapsega arengut näitavate tööde valimine lapse arengumappi, kirjutades juurde põhjenduse, miks laps valis just selle töö;
 • Lapse igapäevase suhtlemise ja toimingute jälgimine ja dokumenteerimine vähemalt kord poolaastas lapse arengumappi;
 • Laste jälgimine õpetaja poolt kavandatud õppetegevustes ja sellest tulenevalt nädala eesmärkide täitmise analüüs õppe- ja kasvatustöö päevikus;
 • Intervjuud ja vestlused lastega üksikult, mis dokumenteeritult kogutakse lapse arengumappi vähemalt kord õppeaastas.

Lapse arengu hindamise korraldus

 • Rühmaõpetajad tutvustavad õppeaasta alguses lastevanemate koosolekul laste arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust;
 • Üks kord õppeaastas (kevadel) viivad rühmaõpetajad lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanematega läbi arenguvestluse (lapsevanemad valivad etteantud kellaaegadest endale sobiva aja)
 • Kooliminevate laste lastevanematega viiakse arenguvestlused läbi kaks korda aastas (sügisel ja kevadel).
 • Aprillikuus viiakse kooliminevate lastega läbi kooliküpsuse väljaselgitamiseks “Koolivalmiduse mäng”, mida saavad soovi korral jälgida ka lapsevanemad.
 • Igal lapsel on arengumapp. Arengumappi hoitakse lapse rühmas ja sellega saavad tutvuda nii laps kui lapsevanem lasteaias.  Mapi saab laps lasteaia lõpetades kaasa kui meeldiva mälestuse.