Õppeaasta eesmärgid

2023/20234õppeaasta teema on: KÕIK ALGAB SEEMNEST!

Õppaasta üldeesmärk :

laps väärtustab keskkonda hoidvat mõtteviisi;

laps märkab kaaslast ning vajadusel abistab teist kaaslast;

laps saab aru põhjus-tagajärg seosest;

õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi.

Alaeesmärgid:

  • laps on õppetegevustes aktiivne tegutseja, mille käigus omandab ja kinnistab uut teavet, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid;
  • õpetaja loob õppe-ja kasvatustegevusi läbi viies lastele võimalused tervist väärtustava käitumise kujunemiseks ning ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormide ja tavade (viisakus ja sõbralikkus, abivalmidus ja sallivus, lauakombed, rahvakultuur ja traditsioonid) omandamiseks.