Õppeaasta eesmärgid

2021/22 aasta teema: LOODUS MEIS JA MEIE LOODUSES

Üldeesmärk:

Lapsele tunneb nelja aastaaega ja teab nende iseloomulikke tunnuseid vastavalt oma eale. Laps oskab märgata looduses aastaaegade vaheldumist ja seostada neid inimtegevustega.

Alaeesmärgid:

  • Toetada ja tugevdada lapse heaolu ja tervisekäitumist läbi õue- ja aktiivõppe.
  • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi loomulikus keskkonnas eluliste tegevuste kaudu olles ise ettevõtlik ja aktiivne.
  • Loodus on turvaline, avatud ja mitmekülgne õpikeskkond, kus lapse aktiivsus ja iseseisvus saab avalduda.

Sisu:

  • Ümbritseva keskkonna aktiivsem ja tadlikum kasutamine õues – vähemalt üks kord nädalas õuesõppepäev.
  • Terviseteadlikkuse edendamine.
  • Keskkonnateadlikkuse edendamine sh teadlikum ümbritseva keskkonna kasutamine õpikeskkonnana (õppekäigud, avastusõpe, liikumistegevus).
  • Töökasvatuse sidumine igapäevaste  õppe- ja kasvatus- ning vabategvustega, mille tulemusena lapsel kujunevad esmased tööharjumused.