Õppeaasta eesmärgid

2022/2023 õppeaasta teema on: LEEVIKESE TERVISEAASTA!

 Moto: Terve laps on õnnelik laps!

Õppaasta üldeesmärk :

Lapsel kujunevad tervislikud eluviisid: toitumine, hügieen, liikumine, vaimne (sotsiaalsed oskused, kiusamise ennetamine) ja füüsiline turvalisus.

Laps areneb füüsiliselt, vaimselt, sotsiaalselt ja emotsionaalselt ning läbi selle kujuneb positiivne minapilt ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest.

Õpetaja loob turvalise, avatud ja mitmekülgse õpikeskkonna, kus lapse aktiivsus ja iseseisvus saavad avalduda.

Alaeesmärgid:

  • Laps on õppetegevuses aktiivne tegutseja, mille käigus omandab ja kinnistab uut teavet, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid.
  • Õpetaja loob õppe-ja kasvatustegevusi läbi viies lastele võimalused tervist väärtustava käitumise kujunemiseks ning ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormide ja tavade (viisakus ja sõbralikkus, abivalmidus ja sallivus, lauakombed, rahvakultuur ja traditsioonid) omandamiseks.

Sisu:

  • Terviseteadlikkuse edendamine;
  • teadlikum ümbritseva keskkonna kasutamine õpikeskkonnana, õueala kui õpiruumi aktiivsem ja teadlikum kasutamine;
  • töökasvatuse sidumine igapäevaste õppe- ja kasvatus-ning vabategevustega, mille tulemusena lapsel kujunevad esmased tööharjumused;
  • koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia töötajate tervise nimel: koostöö huvigruppidega, ühisüritused, koolitused, keskkonna analüüs ja parendamine.